Dersler

Dersler ve Branşlar

Tüm seviyelerde ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı, çağdaş bir öğretim programı uygulanır. Hedeflenen bilgi, beceri tutumlarının kazandırılması ve öğrencinin kendi içinde en üst seviyeye ulaşması önemlidir. Bu gelişmenin sağlanması için çağdaş eğitim modelleri olan "İnteraktif Eğitim", "Eş Zamanlı Müfredat Programı", "Proje Üretimi” ve "Tam Öğrenme" özenle sentezlenmiştir. Grubun öğrenmeye hazır olabilmesi eğitim ortamının düzenlenmesi ile paraleldir. Çağdaş sınıflar, özel derslikler, laboratuvarlar, spor salonları gibi... Grup etkileşiminin sağlanması, öğrencilerin öğrenmeye karşı motive olması için değişik tekniklerden yararlanılır. Her yaş grubunun ve her öğrencinin farklı öğrenme biçimi vardır. Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla "Yaratıcı ve Eğitici Drama", "Canlandırma", "Öykünme", "Beyin Fırtınası", "Küçük Grup Tartışması", "Araştırma" teknikleri ile tüm dersler planlanır.

Sınıf Öğretmenliği

İlkokulda dört yıl “eğitimde bütünlük” ilkesi gereğince aynı sınıf öğretmenleriyle geçirilir. Tüm temel dersler sınıf öğretmenlerinin sorumluluğundadır. Yabancı Dil, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Eğitsel Oyun ve Bilişim Teknolojileri dersleri ve Kulüp Çalışmaları ayrı branş öğretmenleri tarafından verilir. Orta okul başlangıç yılı olan 5. sınıftan itibaren tüm dersler branş öğretmenlerinin sorumluluğuna verilir. 5 ve üstü sınıfların sınıf öğretmenliği görevini o sınıfa giren branş öğretmenlerinden biri üstlenir.

Türkçe

“Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bilinçle işlensin.“
M. Kemal ATATÜRK

Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölümü, bilgi çağını yaşayan dünyamızda öğrencilerimizi bilgi çağı insanı olarak eğitmek temel amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Milli eğitimimizin düşünen, anlayan, yorumlayan, sorun çözen ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirmek temel amacı ile de örtüşen bir öğretim ve eğitim programı izlenmektedir.

Amacımız öğrencilerimize anadillerini sevdirmek, doğru ve etkili kullanabilmelerini sağlamak, bu özelliklerine dayanarak, girişken, sorumluluk alabilen, çabuk kavrayan, kavradığını en güzel şekilde aktarabilen bir nesil yetiştirmektir. Ülkemize yapacağımız en iyi katkının başarılı, mutlu, kendisini, ülkesini seven, dünyayı tanıyan ve çevresiyle iletişim kurabilen insanlar yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu da anadil eğitiminin başarısı ile sağlanabilmektedir.

Yeni programın uygulanmasıyla birlikte “Türkçe” eğitimi daha bilimsel metotlarla gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada öğrencilerimizin;

 • Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma,
 • Kendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla işbirliği yapma, tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.

Türkçe öğretim programımız, öğrencilerimizi hayat boyu kullanacakları dinleme, konuşma, yazma, kendini ifade etme, doğru iletişim kurabilme becerisine sahip kılacak çalışmalarını çeşitli yollarla gerçekleştirmektedir.

“Bir takvim yaprağında, bir sokak ilanında, parklara diktiğimiz levhalarda, lokanta listelerinde, kısacası her yerde, bir dil davası karşısında bulunduğumuzu, binlerce insan tarafından okunacak bir cümlenin birçok kişinin aklını çelebileceğini unutmamalıyız.“
Orhan Veli Kanık

Matematik

“…evren her an gözlemlerimize açıktır, ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren, matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.”
Galileo

Matematik, bir bilgi dersi değil, bir görüştür. Bir eğitim dersidir. "Matematik öğretiminde en iyi yöntem şudur." denemez, en iyi yöntem yoktur. Önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun yöntemi seçebilmektir. Farklı hedefler için farklı eğitim yöntemi seçilmelidir. Her şeyden önemlisi öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek için matematiğin sistematiği ve inşa yöntemi öğretilmelidir. Matematikte başarıyı artırmak için öğrencinin başarabileceğine inanması gerekir.

Matematik derslerinde öğrencilerimize,

 • Neden - Sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,
 • Değişkenler / olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmeyi sağlamayı,
 • Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi,
 • Yorumlama gücünü geliştirmeyi,
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede yaklaşım kazandırmayı,
 • Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmeyi,
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,
 • Kişisel ve sosyal gelişime yardımcı olmayı, kendine güven duygusu geliştirmeyi,
 • Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini arttırmayı,
 • Gruba ait olma duygusunu, başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olmayı,
 • Liderlik ve iletişim becerileri, öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu ve risk alabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretmenlerin matematik derslerinde öğrencilere kazandırmak istedikleri hedefler, uyguladıkları yöntemler, materyaller ve sınavlardaki ortaklık, öğretim birliğini sağlamada oldukça önemlidir. Matematik derslerinde ortak bir yaklaşım ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla bazı ortak eylem biçimlerimiz:

 • Programın yetiştirilmesi amacıyla konuların işlenmesinde acele edilmemesi,
 • Her ünitenin sonunda izleme sınavlarının ve belirli aralıklarla düzey belirleme sınavlarının yapılması,
 • Ortalamanın gerisindeki ve ilerisindeki öğrenciler için ek çalışmalar yapılması,
 • Matematik dersinin sevdirilmesi, ilgi çekici hale getirilmesi ve yaşamdaki yerinin gösterilmesi,
 • Pratik yöntemlerden uzak durulması; mantıksal, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirecek yöntemlerin kullanımına ağırlık verilmesi,
 • Öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak, öğrenme isteği yaratmak ve öğrenme sürecini zevkli kılmak, aynı zamanda bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamak için kullanılabilecek farklı stratejiler ve etkili öğretme teknikleri, öğrencilerin düşünerek, araştırarak, yaparak-yaşayarak, eğlenerek, öğrenmeye yönelik eğitim ve öğretim yapmalarını sağlamak,
 • Matematikte aynı sonuca ulaşan yöntemlerin çokluğunu öğrenciye sezdirmek ve öğrencilerin bulduğu farklı çözümleri önemsemek,
 • Öğrencilerin matematiği hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olmayan konuların anlatımından ve yöntemlerin kullanımından uzak durulması,
 • Matematiğin eğlendirici ve dinlendirici yanını öğrencilere tanıtmak, oyunlaştırılmış etkinliklere ve materyal kullanımına ağırlık verilmesi, anlatabilmek, açıklayabilmek ve soru oluşturmanın matematiksel bir beceri olarak puanlanmasını hedeflemektedir.

“ Matematikten duyulan zevk bir şeyi ilk kez keşfetme deneyimine benzer. Çocuksu bir hayranlık ve şaşkınlık insanı sarar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra, bu duyguyu unutamazsınız.”
Theoni Pappas

Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.“
Albert Einstein

Fen ve Teknoloji derslerinde amacımız bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okur yazarı olarak yetişmesini sağlamaktır.

Öğrencilerin;

 • Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,
 • Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,
 • Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
 • Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
 • Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak,
 • Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
 • Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
 • Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,
 • Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak,
 • Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

“Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz.”
Goethe

Sosyal Bilgiler

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik gösterir.”
M. Kemal Atatürk

Sosyal Bilgiler dersi; öğrenciyi toplum içinde yaşamaya hazırlayan, kendine, ailesine, vatanına yararlı bireyler olmasını hedefleyen bir derstir. Bu bağlamda, çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çıkan laik, demokratik, öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu amacı gerçekleştirmek için;

 • Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile derslerimizde küçük grup çalışması, görüş geliştirme, örnek olay incelemesi, beyin fırtınası, altı şapka, serbest çağrışım ve çoklu zeka gibi farklı yöntemler uygulanarak öğrencilerimizin etkili ve verimli öğrenmeleri sağlanmaktadır.
 • Bu sistemle öğrencilerimizin seviyesine göre belirlediğimiz becerilere ulaşma çalışmaları yapılmaktadır.
 • Derslerimiz bilgilerin kalıcılığını sağlamak için görsel materyallerle desteklenmektedir. Yılda iki kez konularla ilgili objeler, açıklamalı kartlarla standartlarda sergilenerek öğrencilerin bu sergileri gezip bilgi almaları sağlanmaktadır.
 • MEB İlköğretim müfredat konuları dikkate alınarak kazanımlar doğrultusunda hazırlanan, konu kavrama testleri, ünite sonu tekrar çalışmaları ve yıl içine yapılan özel deneme sınavlarıyla dersler pekiştirilmektedir.
 • Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez yapan bireyler olabilmesi için öğrencilerimize proje ve performans ödevleri verilmektedir. Ödevlerin bilimsel araştırma basamaklarına uygun yapılması için ödevler titizlikle takip edilmektedir.
 • Sınıf düzeylerine ve konularına uygun şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmektedir.
 • Derslere takviye olması ve kitap okuma alışkanlığının artması için her sınıf düzeyine sene başında belirlenen kitaplar okutturulup, öğrencilere bununla ilgili drama, yorumlama ve resimleme gibi çalışmalar yaptırılmaktadır.

“Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.”
Socrates

Yabancı Diller

“The limits of my language mean the limits of my world.”
Ludwig Wittgenstein

Bahçeşehir Koleji’nde, yabancı dil öğretiminde sadece sınav geçmeye yönelik olan ve geleneksel gramere dayalı sistem bir kenara bırakılarak dört dil becerisinde yeterlilik geliştiren Anadil Edinme Modeli kullanılır. Öğrencilerimiz dili farkında olmadan “yaparak - yaşayarak” edinirler. Bu edinimde öğrencilerimizi yabancı dili, hata yapmaktan çekinmeden, çeşitli sunum, proje, drama, şarkı ve sahne canlandırmalarıyla hayata geçirirler. Öğrencilerimiz stresten uzak tutularak yabancı dili hem bedensel hem de zihinsel olarak aktif hale geldikleri rahat bir ortamda öğrenmekte ve İngilizceyi sadece akademik bir ders olarak değil, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş uygulamalarıyla görmektedirler.

Bahçeşehir Koleji’nde “Kişiye Özgü Öğrenme” modeli, dil ediniminde de etkin olarak uygulanmaktadır. Değerlendirmeler sadece öğrencilerimizin becerilerinin ne kadar geliştiğini değil, her öğrencinin bireysel gelişimini gösteren grafiklerle eksikliklerinin hangi dil becerilerinde olduğunu öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. Bu şekilde her öğrenciye eksiklikleri doğrultusunda bireye özel ödevler hazırlanır ve bu ödevler eğitmenlerimiz tarafından değerlendirilerek kişisel geri bildirim verilir. Her öğrenci yabancı ve Türk öğretmenleri tarafından bire bir izlenir.

Bahçeşehir Koleji öğrencisi “Öğrenmeyi Öğrenme” sisteminde yetiştiği için bilgiyi nereden edineceğini ve nasıl kullanacağını bilir. Bu sistemi desteklemek amacıyla “Bilgiye Erişim” (Self-Access) Merkezi kurulmuştur. Öğrencilerimiz, ders bitiminde bu merkezde bireysel öğrenme pencerelerinden kendine uygun olanı seçerek öğretmenleri rehberliğinde özgün çalışmalar yaparlar.

Bahçeşehir Koleji’nin öğrencilerinin tümü Avrupa Dil Pasaportu çalışmaları çerçevesinde “Cambridge 9–12 Yaş Grubu Sınavları” (Cambridge Young Learners Exams) gibi sınavlara girerek yabancı dildeki yeterliliklerini uluslararası standartlarda belgelendirirler. Okulumuz, öğrencilerimize her yıl yurt dışında seçkin yaz okulu programlarına katılma fırsatı vererek, yıl içinde öğrendikleri yabancı dili aktif hâle getirmelerine olanak sağlamaktadır.

Dünya Dilleri… Bahçeşehir Kolejleri’nde öğrenciler İngilizcenin yanı sıra dünya dillerinden birini daha etkin bir şekilde öğrenmektedirler. Öğrencilerin seçimine fırsat tanınan (Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça) kulüp çalışmalarında üçüncü bir dünya dilini öğrenme şansına da sahiptirler.

Global Eğitim Programları

Yarım Dönem Kanada veya ABD’de Eğitim:

Öğrenciler Lise Yabancı dil hazırlık sınıfının ilk dönemini Türkiye’de Bahçeşehir Koleji’nde ikinci dönemini ise Kanada veya ABD’de okuma fırsatına sahiptir. Bu programa katılan öğrencilerimiz, Bahçeşehir Koleji'ne döndüklerinde yıl veya dönem kaybı yasamadan eğitimlerine devam ederler.

Birleşmiş Milletler Programı:

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen “UN” programına katılarak kürsüde Türkiye’yi temsil etme şansına sahiptir. Katılımcı öğrenciler, alacakları sertifikaları gelecekteki üniversite başvurularında kullanarak kabul süreçlerini kolaylaştırırlar.

College Tour:

Yıl içinde Amerika ve Kanada’ya bulunan dünyanın en seçkin üniversitelerine danışmanlar eşliğinde yapılan ziyaretlerle, öğrencilerimiz üniversiteleri yerinde görme ve yetkilileri ile bire bir tanışma fırsatına sahip olurlar.

College Counseling:

Bahçeşehir Koleji Yurtdışı Üniversite danışmanlığı hizmetiyle, öğrencilerin başvuru süreçlerini planlar ve hedef odaklı ilerlemelerinde kişiye özel programlar geliştirerek dünyanın en iyi üniversitelerine kabul almalarında öğrencilerine yardımcı olur.

İsviçre Kampusu:

Bahçeşehir Kolejleri ve Leysin Amerikan Okulu işbirliği ile Bahçeşehir Kolejleri İsviçre Kampüsü’nde Global Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında öğrenciler yıl içinde düzenlenen iki haftalık programlarla eğitsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmaktadır.

Öğrenciler, bir yandan İsviçre Alpleri'nin eşsiz manzarasında akademik, spor ve sanatsal faaliyetlerde bulunurken bir yandan da Lozan ve Montrö anlaşmalarının yapıldığı tarihi mekanları görmekte, İsviçre’nin en ünlü katedrallerini, müzelerini ve şehir merkezlerini gezerek farklı kültürleri de tanıma fırsatı bulmaktadır.

Hazırlık + 2 ay Kanada Programı:

Bahçeşehir Kolejleri'nde yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, 2 ay süresince Kanada’da kazanımlarını uygulama fırsatına sahip olarak yabancı dil gelişimlerini kuvvetlendirirler.

Yurtdışında Üniversite Erken Kabul:

Üniversiteyi yurtdışında okumayı planlayan öğrencilerimiz, 10. ve 11. sınıftan itibaren “Giriş Düzey Belirleme Sınavları"na girerek başarı düzeylerini belirler, sonrasında gerekli hazırlıkları yaparak hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

12+1 PG Program:

Öğrencilerimiz Bahçeşehir Kolejleri mezuniyetleri sonrasında Amerika veya Kanada’da Post Graduate Programlarına katılabilirler. Bu program ile öğrenciler yurtdışında üniversite başvurularını gerçekleştirebilir, Türkiye’deki üniversitelerinin hazırlık yılını atlayabilir ve ikinci bir lise diplomasına sahip olabilirler.

Görsel Sanatlar

“Sanat eğitimi, biçim oluşturan bir düşünme etkinliğidir. Sanat ve eğitim düşünmeye dayanmaktadır.”
Paul KLEE

İnsanın yaratıcı güçlerinin ortaya çıkarılmasını ve estetik yönlerinin geliştirilmesini sağlayan uygulama alanlarından biri de Görsel Sanatlar’dır.

Bahçeşehir Kolejleri'nde Görsel Sanatlar dersi ile Milli Eğitim'in genel ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan sevgi, hoşgörü ve yaratıcılık ile öğrencilerimize bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerileri kazandırılmakta ve düzenlenen aktiviteler ile duygularını Görsel Sanatlar alanında ifade etmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizi çağın gereklerine uygun, donanımlı, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla tüm Bahçeşehir Kolejleri çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmektedir. Öğrencilerimize araştırma, deneme, hata yapma, hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için fırsatlar tanınır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür ortamlar sağlanır. Sanat eğitiminde insanın kendisini en güzel ifadesi ve gerçekleştirmesi felsefesini benimsemekte, kazanımlarını bu doğrultuda geliştirmek hedeflemektedir.

Görsel Sanatlar dersi, kendine özgü eğitim yasaları ve yöntemleri olan bir alandır. Öğrenciler bu derste, algılama, düşünme ve uygulama süreçlerinden geçerek özgün çalışmalarla kendilerini ifade ederler.

Teknoloji ve Tasarım dersi; öğrencilerin el becerilerini ve estetik zevklerini geliştirir; kişinin, ilgi ve yeteneklerini tanımasını, günlük hayatta karşılaşılan problemlere pratik ve özgün çözümler bulmasını, teknolojinin hızla geliştiği çağımızda yenilikleri takip edebilmesini, tasarımlar oluşturabilmesini amaçlar. Merak eden, soru soran, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli, gelecekle ilgili kurgular yapan nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Müzik

“Bütün sanatlar içinde yapısı gereği insan duygularını en çok avucu içine alan, fiziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek olan sanattır müzik.”
NIETZCHE

Bahçeşehir Koleji Müzik dersi uygulamalarındaki öncelikli hedeflerimiz, akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini geliştirmek, yetenekli öğrencileri doğru yönlendirmek, yeteneklerini sergileyebilecekleri ortamlar yaratmak, geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazandırarak, müziği gündelik yaşamlarına katmaktır. Bahçeşehir Kolejleri'nde müzik dersleri tam donanımlı özel dersliklerde yapılmaktadır. Derslerimiz içerisinde oluşturulan etkinlikler, materyaller, KÖS uygulama çalışmaları ile müzikal kültürün öğrencilerimizin hayatının içerisinde yer alması hedeflenmektedir. Tüm bu çalışmalar, özel ders dışı çalışma grupları, zengin aktivite seçenekleri, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ve gelenekselleşen büyük yıl sonu konserleri ile desteklenmektedir.

Bahçeşehir Koleji'ndeki her öğrencinin bir enstrüman çalmasını sağlamak, müzik dışı çalışmalarla da müzikal anlamda öğrencileri desteklemek kurumumuzun hedefidir. Kurumlarımızdaki fiziki şartlara uygun olarak müzik dersleri ders için dizayn edilmiş özel dersliklerde işlenir. Derslerdeki konu ve içeriğe göre çeşitli enstrumanlar öğrenciler tarafından etkin olarak kullanılmalıdır.

Beden Eğitimi

"Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada, kazanmak emeliyle, bir spor çizmezler. Esas olan, bütün, her yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktadır."
M. Kemal ATATÜRK

Beden eğitimi dersinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılması hedeflenmektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır. Derslerimizde, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz, yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımız için oluşturulan yarışmacı gruplarımızda görev almaktadırlar. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek en büyük hedefimizdir.

İnsan yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Çocuk okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle Beden Eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır. Bunlar sağlık, dinçlik, eğlence, etkilenme, estetik, biçimlenme, performans, kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon ve benzeri olabilir. 7-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri 10-11 yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri 12-14 yaşındaki öğrenciler ise sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılır.

Öğrenci:

 • Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinişsel becerilerde yeterlilik gösterir.
 • Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareket ile ilgili kavram ilke kural strateji ve taktikleri anladığını gösterir.
 • Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur.
 • Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
 • Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.

Bilişim Teknolojileri

Modern toplumun vazgeçilmezi bilgisayarlar, kendi “atasözlerini“ yaratmış; “Sakla setup’ı gelir zamanı.“, “Dos işler, Windows övünür.” gibi...

Bilişim Teknolojileri dersinin temel hedefi, öğrencilerimizin hızla gelişen teknoloji ve bilgi çağına ayak uydurabilecekleri bir eğitim almalarıdır. Öğrencilerimizin, bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayarlarla, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilgisayar becerilerini kazanması, başarı ve kendine güven duygularını geliştirmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri eğitimi ile bilgi teknolojisinin temel kavramları, bilgisayarı oluşturan birimler, bilişim teknolojileri etiği ve sosyal değerler konularında bilgi sahibi olmaktadır. Öğrencilerimizin, işletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanması, kelime işlem, elektronik çizelge, veritabanı, masaüstü yayıncılık, sunu oluşturma yazılımlarını kullanarak proje tabanlı çalışmalar hazırlaması, internet ve elektronik postayı etkin bir biçimde kullanması, internette güvenli iletişim için nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmesi, animasyon oluşturması, grafik tasarım ve internet sitesi tasarımı konularında bilgi sahibi olması hedeflenen kazanımlardır.

Bahçeşehir Koleji Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerimize hızla gelişen teknoloji ve bilgi çağına ayak uydurabilecekleri düzeyde bir eğitim vermeyi amaç edinir. Öğrencilerimiz bu amaç doğrultusunda, destekleyici ve özendirici bir eğitim ortamında değişik teknoloji alanlarında bilgisayar eğitimi alıyorlar. Bugünün teknolojisini yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanırken, hayatları boyunca kullanacakları bilgisayar becerilerini kazanıyor, başarı ve kendine güven duygularını geliştiriyorlar.

Öğrencilerimiz okulumuzdaki bilgisayar eğitimi ile:

 • Bilgi teknolojisinin temel kavramları, bilgisayarı oluşturan birimler, bilişim teknolojileri etiği ve sosyal değerler konularında bilgi sahibi oluyor,
 • İşletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanıyor,
 • Kelime işlem, elektronik çizelge, veri tabanı, masaüstü yayıncılık, sunu oluşturma gibi konularda beceriler kazanıyor,
 • İnternet ve elektronik postayı etkin bir biçimde kullanıyor, İnternet’te güvenli iletişim için nelere dikkat etmesi gerektiğini biliyor,
 • Animasyon oluşturma, Grafik Tasarım ve İnternet Sitesi Tasarımı konularında bilgi sahibi oluyorlar.
 • İşlenen üniteler, ilgi çekici temalarda hazırlanıyor ve içerikleri Matematik, Fen, Sosyal Bilimler, Dilbilgisi gibi belli başlı akademik konulardan seçiliyor. Öğrencilere roller verilerek gerçek hayatla bağlantı kurmaları sağlanıyor.
 • Dersler, öğrencilerin etkin birer bilgisayar kullanıcısı olmasını sağlamak amacıyla, Byte (Anaokulu), Kilo Byte (1. ve 2. sınıflar), Mega Byte (3. ve 4. sınıflar) olmak üzere farklı seviyelerde hazırlanıyor. Çalışmalar yaş gruplarına uygun yazılımlarla gerçekleştiriliyor.
 • Her ünite sonunda, öğrencilere, ünitede kullanılan yazılımlar ile ilgili uygulamalı sınavlar yapılarak öğrencilerin hedeflenen bilgi düzeyine ne ölçüde ulaştıkları değerlendiriliyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü öğrenciye, Türk Milli Eğitim politikası doğrultusunda genel amaçlarına, ilkelerine ve Atatürk’ün laiklik ilkesine uygun din, İslam dini ve ahlak bilgisiyle ilgili yeterli temel bilgiyi kazandırmayı; böylece Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini sağlamayı, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca bazı sınıflarda az sayıda da olsa Musevilik, Hıristiyanlık ve diğer dinlere mensup öğrencilerin bulunabileceği de dikkate alınarak, milli kültür unsurlarını ve genel kültürü destekleyici nitelikte olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programlarına uygun olarak İslamiyet, Musevilik, Hıristiyanlık ve diğer dinler hakkındaki bilgilere de yer verilmektedir.

Dini bilgiler yanında milli birlik ve beraberliği kazandırıcı sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici vatan, millet, bayrak, şehit ve gazi gibi milli değerler kazandırıcı yüce kavramların öğrencilerin zihninde yer etmesine özen gösterilmektedir. Müslümanlığın hurafeden uzak, akılcı ve çağdaş bir din olduğu çeşitli örneklerle kavratılmaktadır.

Konuların işlenmesinde Müslümanlığın kuru bilgilerden ibaret belli kalıplar ve belli davranışlar olmadığı açıklanarak sürekli canlılık ve ilerleme isteyen (aktif) bir din olduğu gerçeği hiçbir zaman gözden uzak tutulmayacaktır.

Çağrı Merkezi

gricreative